• Waar geef je les?

I am teaching weekly local classes in our Yogahouse in Engen, South Germany. I am also teaching in some schools of the area we are living in and sometimes in kindergardens. Most of my teaching time is dedicated to teaching in different Aquarian Trainer Programs Level 1 and Level 2 throughout Europe, Asia and Australia.

Ik geef wekelijks lokale lessen in ons Yogahouse in Engen, Zuid-Duitsland. Ik geef ook les op sommige scholen in de omgeving waar we wonen en soms in kleuterscholen. Het grootste deel van mijn onderwijstijd is gewijd aan het lesgeven in verschillende Aquarian Trainer Programma’s Level 1 en Level 2 in Europa, Azië en Australië.

• Wat betekent Kundaliniyoga voor jou? Hoe kwam je er mee in aanraking?

Meeting Kundalini Yoga was a life changing experience on all levels and love on first sight. Meeting the teachings and meeting Guru everything fell into its right place with a magic I could have never dreamed of. It is practical as well as magical. An invaluable gift that I can apply in any life situation I find myself in. For me it truly is what YogiJi called it many times: The science of the times.

I met Kundalini Yoga through a friend who gave me a private introduction class. Knowing Hatha Yoga before, I did find Kundalini Yoga extremely strange not to say weird. But something within me got woken up. After that one class I signed up for the Kundalini Yoga Teacher Training Level 1. This was just before I went into hospital because of a burn out. My KY journey started from the point of being completely depleted of energy. The place where it brought me to after a few training weekends/couple of months was amazing. Forklift is what might describe it best.

De ontmoeting met Kundalini Yoga was een levensveranderende ervaring op alle niveaus en liefde op het eerste gezicht. Bij de ontmoeting van de leringen en de Guru viel alles op de juiste plaats met een magie waar ik nooit van had durven dromen. Het is zowel praktisch als magisch. Een onbetaalbaar geschenk dat ik kan toepassen in elke levenssituatie waarin ik me bevind. Voor mij is het precies zoals YogiJiJi het vele malen heeft genoemd: de wetenschap van deze tijd.

Ik heb Kundalini Yoga ontdekt door een vriend die me een privé introductie les gaf. Ik was bekend met Hatha Yoga en vond Kundalini Yoga heel vreemd. Maar tegelijkertijd ontwaakte er iets binnen in mij. Na die ene les schreef ik me in voor de Kundalini Yoga teacher Training Level 1. Dit was net voordat ik naar het ziekenhuis ging vanwege een burn-out. Mijn KY reis begon vanaf het punt dat ik volledig uitgeput was. Waar het me na een paar trainingsweekends/paar maanden bracht was geweldig. Vorkheftruck is hiervoor de best passende beschrijving.

• Wat leeft er onder je leerlingen? Welke rode draad bijvoorbeeld kom je zoal tegen tijdens en na je lessen?

I had to think about this question a bit. And I am not sure I understood it correctly. I feel that first and foremost there is a lack of connection to oneself. Also people tend to become more dispersed and so tend to disconnect. They direct their (mental) energy towards many different areas without knowing how to harness energy for themselves. With a lot of their energy in their upper areas (head or further up), there is a living from the head rather than from the heart. And a living for others rather than one’s self.

Ik heb het gevoel dat er in de eerste plaats vooral een gebrek aan verbinding is met het innerlijk Zelf. Mensen richten hun (mentale) energie op heel veel verschillende aspecten van hun leven zonder te weten hoe ze hun energie bewust voor hun eigen welzijn kunnen gebruiken. Met veel energie in hun hoofd (of nog verder omhoog), leven ze vanuit het hoofd in plaats van vanuit het hart. En hoofdzakelijk voor anderen in plaats van voor zichzelf.

• Waarom heb je gekozen voor deze workshop en voor wie is deze bedoeld?

I feel extremely passionate about creating a more humane world. And to serve a peaceful tomorrow. Yogi Bhajan pointed out again and again and again and again the importance of women. There is this often cited quote “only women can prevent world war three”. The first time I read this it shook me. There I was being a woman. What could I possibly do on my own? I meditated on what my role could be to contribute to this seemingly incredibly big task. The answer came from a lecture by YogiJi I was reading around that time. In that lecture he encouraged women to become leaders. To become a lighthouse. “If you cannot be a national leader, be a local leader, be a community leader, be a street leader. Somehow as a woman be a leader of righteousness. Be a lighthouse.” YB 8/7/79 This was when my teachings for women around humanology, pregnancy yoga and conscious parenting started to have more and more on female leadership. Up until a year ago roughly. Since then, wherever I go and have the possibility to teach a workshop, I am teaching on female leadership and community building.

Ik voel een enorme passie voor het creëren van een meer humane wereld. En dienstbaar te zijn aan een vreedzame toekomst. Yogi Bhajan wees steeds weer op het belang van vrouwen. Er is deze vaak geciteerde uitspraak: “Alleen vrouwen kunnen de derde wereldoorlog voorkomen”. De eerste keer dat ik dit las was ik geschokt. Ja, ik ben een vrouw. Maar wat kan ik in mijn eentje doen? Ik mediteerde op wat mijn rol zou kunnen zijn om mijn steentje bij te dragen aan deze schijnbaar ongelooflijk grote taak. Het antwoord vond ik in een lezing van YogiJi die ik rond die tijd las. In deze lezing moedigde hij vrouwen aan om leider te worden. Om een vuurtoren te worden. “If you cannot be a national leader, be a local leader, be a community leader, be a street leader. Somehow as a woman be a leader of righteousness. Be a lighthouse.” YB 8/7/79. Dit was het moment waarop mijn teachings voor vrouwen over humanologie, zwangerschapsyoga en bewust ouderschap meer en meer over vrouwelijk leiderschap begonnen te gaan. Tot ongeveer een jaar geleden. Sindsdien geef ik, waar ik ook ga en de mogelijkheid heb om een workshop te geven, les over vrouwelijk leiderschap en gemeenschapsopbouw.

• Welke tip heb je voor de aanstaande festivalgangers?

Enjoy the festival. Be to be. God made you. How can you not be perfect already?

Geniet van het festival. Wordt de stralende Zelf die je altijd al geweest bent. God zelf heeft je gecreëerd. Hoe kun je nu al niet perfect zijn?

Deze workshop is in het Engels en kent de volgende aspecten:

  • Fysieke inspanning  ●●○○○
  • Meditatief gehalte    ●●○○
  • Informatief               ●●●○○
  • Chanten                  ●●○○○
  • Ontspanning            ●(●)○○○ ( I want women to be relaxed :-))